Digital diagnostikk av venøs trombembolisme

Beslutningsstøtte ved akuttmottaket

  • St. Olav Hospital, NTNU TTO
  • Helse
  • Digital
  • 2015
Nice jobbet med akuttmottaket ved St. Olav for å forbedre håndtering av pasienter med blodpropp, med mål om å bidra til økt pasientsikkerhet. Vi omformet tunge medisinske retningslinjer til et verktøy for digital beslutningsstøtte tilpasset arbeidshverdagen til leger.

Bakgrunn

Blodpropp (venøs tromembolisme) er en diagnose som har vanlige og vage symptomer og derfor er vanskelig å stille. Samtidig er konsekvensene av feildiagnose alvorlige, som gjør dette til en vanskelig beslutning hos akutten.

 

St. Olavs ønsket derfor å ta steget mot digital beslutningsstøtte. Målet var å ta utgangspunkt i de  gjeldene retningslinjene, men å kondensere mange hundre siders tungt fagstoff til en veileder som faktisk kunne brukes “bedside”. Dette krevde tydelig prioritering, forenkling, og forståelse av hvilke problemstillinger legene står ovenfor.

Kartlegging av pasientforløp gjennom ulike steg fra mottak til behandling

Prosess

Nice fulgte prosessen fra idéstadiet gjennom flere iterasjoner til et ferdig kommersialisert produkt. Vi var ansvarlig for konseptutvikling, testing og detaljering, og for oppfølging mellom teknisk utvikler og medisinske fageksperter.

 

Behovskartlegging

For å forstå konteksten produktet skulle brukes i, kartla vi pasientflyten fra noen ankommer sykehuset med symptomer, via utredning og diagnose, til behandling. 

 

Testing og Prototyping

Vi prototypet og testet produktet i flere runder. Gjennom testene fikk vi tilbakemeldinger fra folk med ulike roller og erfaringer, fra turnusleger til erfarne hematologer, og fra ulike sykehus.

 

Detaljering

Vi holdt en tett akutten om å tilpasse det faglige innholdet, og med utvikler om implementering. Vi ferdigstilte en førsteversjon til intern bruk på akutten, og videreutviklet den for kommersiell lansering.

Testing med enkle prototyper bedside

Legene fikk selv oppleve hvordan nye verktøy påvirket pasientopplevelsen

“De som har mest behov for dette produktet vet ikke selv at de trenger det»

Tilpasset kontekst og forutsetninger

Vi så at mange brukere var skeptiske til eget behov når de først ble introdusert til produktet, fordi de selv mente dette var kjent stoff. Når de selv fikk prøve appen så vi likevel raskt at mange hadde hadde spørsmål og ble nysgjerrige på å vite mer.  Dette påvirket hvordan vi valgte å vise i appen, hvor erfarne brukere kunne forholde seg til en strømlinjeformet basisvisning, mens ulike nivåer av støtteinnhold var tilgjengelig for nyere brukere.  

 

Videre ble strukturen i appen tilpasset ulike arbeidskontekster. Både arbeidsoppgaver, rollefordeling og tilgjengelig ressurser kan variere mye mellom f.eks. et universitetssykehus og i distriktene. I stedet for å tvinge alle brukerne gjennom alle stegene, ble appen bygget opp av flere moduler som er tilgjengelig hver for seg. På denne måten kan den både brukes som en stegvis veileder, og som en samling enkle verktøy.

Støtteinformasjon ved behov for å gjennomføre evalueringen

Mobiltilpasset visning

Resultater

Vi videreutviklet og forbedret løsningen over tre iterasjoner, hele tiden i tett samarbeid med St. Olavs. Løsningen er nå lansert og tatt videre av en kommersiell aktør.

Vårt bidrag

  • Kartlegging av arbeidsflyt og brukerbehov
  • Design av wireframes og prototyper
  • Brukertesting
  • Detaljering og oppfølging av utvikling

 

Vil du vite mer om prosjektet?

anders portrett