Designpartner i å utforske et nytt kundesegment og tilnærming

LNG charterer-strategi

 • Kongsberg Digital
 • Energi
 • Strategi
 • 2021 – 2023
Våren 2021 startet Nice et samarbeid med Kongsberg Digital i forretningsområde Digital Ocean, med mål om å utforske et nytt kundesegment innenfor LNG (Liquified Natural Gas) – charteren.

Innsikt avdekker kundebehov

Tradisjonelt leverer Kongsberg Digital digitale løsninger til rederi, de som eier skipene, for å optimalisere blant annet båtens ytelse, vedlikehold og “compliance”. Charteren, derimot leier (chartrer) skip og er ansvarlig for at lasten kommer frem fra selger til kjøper. Charteren eier lasten så lenge den er ombord skipet og betaler for drivstoff.

 

Vi startet med å kartlegge den verdiskapende prosessen og de kommersielle aktivitetene knyttet til salg og transport av LNG. Det var allerede en sterk mistanke om at det var et stort markedspotensiale for Kongsberg Digital Ocean her, og det ble tidlig verifisert gjennom vårt arbeid at det er et potensielt viktig strategisk område fordi:

 

Eksterne faktorer fremskynder charterens behov for digitalisering

 • Innføring av klimareguleringer og dokumentasjonskrav.
 • Økende fragmentering av markedet krever økt presisjon og optimalisering. Fra lengre, forutsigbare kontrakter, til spot-kontrakter.
 • Trenden går mot for få båter i forhold til mengden LNG markedet trenger, noe som krever økt flåteutnyttelse.

Skjematisk fremstilling av den verdiskapende prosessen i LNG chartering. (Sladdet versjon)

Sterke verdiforslag til nytt kundesegment

Som tidligere nevnt, charteren kjøper og selger LNG, og eier lasten så lenge den er ombord skipet. De betaler en “day rate” for å leie skip og de betaler for drivstoffet til skipet. Alle løsninger som optimaliserer effektiviteten og flåteutnyttelsen og alle løsninger for å redusere drivstoff-forbruk gagner først og fremst charteren. Enkelt sagt, de tjener på å transportere mer LNG, og sparer på å betale mindre i day-rate og drivstoff. Selskapene utnytter i liten grad tilgjengelig data og analyseverktøy for å effektivisere chartering-prosessen.

 

Det er dessuten snakk om enormt store verdier, et fullastet skip med LNG kan være verdt 160 millioner dollar. Den kommersielle konsekvensen av å komme for sent til en terminal eller det kommersielle potensiale i å kunne transportere et ekstra fullastet skip per kvartal er veldig stort.

Push/pull faktorer for grønn vekst.

Grønt fokus i en grå verden

Selv om markedet er mest opptatt av de kommersielle gevinstene har vår, og våre nærmeste samarbeidspartneres, hovedmotivasjon vært den potensielle effekten vi kan ha på å redusere utslipp fra maritim sektor.

 

Kravet om økt transparens for klimarapportering, er også en kommersiell mulighet innen LNG shipping.

 

I dag står vi med en fot i fortiden og en fot i fremtiden. I fortiden er det kun verdien av lasten som styrer markedet – er det mer betalt for lasten et annet sted, er det verdt å snu skipet midtveis selv om det betyr en unødvendig lang seilas og unødigvendig utslipp. I fremtiden vinner charteren kommersielt også når de er mest effektiv i et klimaperspektiv, det vil si at de lykkes med å minimere utslipp per tonn last per avstand seilt.

 

Det globale arbeidet nødvendig for å frakte gass fra en del av verden til en annen kan gjøres mye mer effektivt enn det blir gjort idag. I hovedsak gjennom tre type tiltak:

 • Identifisere hvilket skip er best egnet til å gjennomføre hvilken kontrakt (størrelse på tank, skipets lokasjon i forhold til terminal og last)
 • Tiltak for å minimere drivstoff (ruteoptimalisering, hastighet, redusere friksjon etc)
 • Prosesseffektivisering (f.eks minimere ventetid ved terminal, mer nøyaktig estimering av heel mm)

Alle kategoriene av tiltak fokuserer på å effektivisere arbeidet med å frakte last, fremfor å fortsette å optimalisere på skipene.

Løse industriproblem for fremtiden, eller løse dagens pain points?

Potensialet for forbedring av tranport til havs er stort, men for å få til de virkelige store endringene kreves det endring i insentivstrukturene. (Et begrep vi har snakket mye om). Mye av arbeidet vi har gjort for Kongsberg Digital har handlet om å navigere hvilke problem som bør prioriteres. Skal Kongsberg Digital ta en rolle i å løse et industriproblem (f.eks standardisering av dataflyt og økt transparens) eller bør de fokusere på å løse kunden sine problem idag, selv om de er kortsiktige og med mindre påvirkning på utslipp. I løpet av samarbeidet har vi jobbet med prosjekt i begge ender av skalaen.

Kommersielle resultat

 • LNG Quality Planner applikasjon lansert
 • Formalisert innovasjonspartnerskap mellom Kongsberg Digital, Digital Ocean og <kundenavn>

Vårt bidrag

UX/UI applikasjon: Comissioning

Designe en digital flyt for å godkjenne nybygde skip i henhold til konktrakt ved overdragelse fra verft til skipseier.

 

UX/UI applikasjon: JAWS (Just Add Water System)

Designe charter-grensesnittet av den eksisterende applikasjonen JAWS, som optimaliserer skipets posisjon i vannet for å redusere forbruk av drivstoff. I en pilot-periode har skipene med JAWS i bruk spart 3.81% energiforbruk.

 

UX/UI applikasjon: Voyages

Redesign og forbedring av applikajsonen Voyages: Et verktøy for kaptein og on-shore team for å presist loggføre LNG-skipenes bevegelser.

 

Charter-innsikt

Innhente innsikt, analysere og visualisere hvordan charter opererer innen LNG spesielt, og i shipping generelt. Roller, arbeidsflyt, forretningsmodell, KPI-er, trender, arbeidsverktøy mm.

 

Charter strategi

Sammen med forretningsutvikling og nøkkelpersoner internt har vi jobbet med Kongsberg Digtial sin strategi og mulige verdiforslag for charter som kundesegment.

 

UX/UI applikasjon: LNG Quality Planner

LNG Quality Planner er den første dedikerte applikasjonen for LNG segmentet og charter. Nice har vært med på innsikt, konseptutvikling og design i tett samarbeid med utviklingsteamet. Første versjon ble lansert November 2022, og det jobbes videre med utvidet funksjonalitet.

 

Innovasjonspartnerskap

Utarbeide beslutningsunderlag og presentasjoner ifm. innovasjonspartnerskap mellom Kongsberg Digital og kunde.

 

Porteføljestyringsverktøy

I samarbeid med Atea, tilpasset vi verktøyet Market Business Brief og en porteføljestyringsprosess til Kongsberg Digtial sine behov.

 

Jobbe ut beslutningunderlag på potensielle applikasjoner

 • Heel Management
 • Propel (propel cleaning)
 • Lube Monitoring

Vil du høre mer om dette prosjektet?

ida portrett