Design av GK Cloud

Styring av bygg i skyen

  • GK
  • Industri
  • Ekspertsystem
  • 2020 – 2021
Hva skal til for å løfte en byggdataplatform fra bygg til by? Hvordan kan vi tilgjengeliggjøre teknologi som hjelper driftsteknikere og eiendomsforvaltere å ta smartere valg for en sammensatt byggportefølje?

Bakgrunn

Eiendomsbransjen spiller en helt sentral rolle i det grønne skiftet, og i Norge står drift av bygg for 40% av all energibruk. Samtidig har bransjen i mange tilfeller vært en dinosaur i digitalisering og bruk av ny teknolog. I praksis har man ofte ikke strukturerte data fra bygg som gjør det mulig å jobbe målrettet med effektivisering og klimatiltak. 

Som skandinavias ledende tekniske entrepenør har GK et mål om å hjelpe sine kunder at deres bygg fungerer optimalt gjennom et helt livsløp. En stadig viktigere del av dette skjer gjennom byggautomasjon og verktøy for å styre og overvåke data fra byggene digitalt. Vi jobbet med å tilpasse GK Cloud, GKs byggdataplatform, denne nye virkeligheten.

Om prosjektet

GK Cloud er et arbeidsverktøy for folk som drifter og forvalter eiendommer, en digital flate som stor grad speilet de tekniske anleggene i bygget. Dette har tradisjonelt vært ulike former for digitale SD-anlegg (sentrale driftsanlegg), hvor en tekniker kan overvåke de ulike tekniske installasjonene på bygget, og styre alt fra ventilasjon til romtemperatur til varmtvann. 

Samtidig så man behov for å løfte blikket i produktet – både for å hjelpe brukere å forvalte og prioritere på tvers av bygg, og å se på nye måter framstille byggdata for å gi beslutningsstøtte til brukerne utover rene tekniske parametere.

Disse problemstillingene ble aktualisert gjennom et innovasjonspartnerskap med en av de største offentlige aktørene i Norge om å levere løsninger for en omfattende eiendomsportefølje. Ambisjonen i partnerskapet var å løfte fokus punktmålinger på enkeltbygg, til å kunne gi oversikt og beslutningsstøtte på tvers av porteføljen.

Verdi fra byggdata gjennom ulike lag av strukturering og analyse

Prosess

Nice jobbet med et redesign av løsningen med utgangspunkt i en forståelse av arbeidshverdagen til de ulike brukerne. Her jobbet vi med involvering av brukere fra ENØK-ansvarlige til driftsteknikere gjennom dybdeintervjuer og brukertester, og dette munnet ut i en ny informasjonsarkitektur for produktet som i mye større grad var rolletilpasset og oppgaveorientert.

Basert på dette designet vi en ny grunnstruktur tilpasset både en administrativ brukertype, som ønsker å se overordnede trender, sammenligne porteføljen og skille ut bygg som trenger oppfølging, og en teknisk brukertype, som ønsker å få et raskt overblikk over byggets tilstand for å planlegge sine arbeidsoppgaver, men samtidig kunne gå dypere i detalj for å finne årsaker til eventuelle feil.

Vi jobbet også med å fremstille dataene på måter som ga mer relevant kontekst, f.eks. knyttet opp mot værdata, strømpriser eller historiske data. Videre jobbet vi med å integrere algoritmisk beslutningsstøtte for byggene, hvor man ikke bare kunne se alarmer og feilmeldinger, men også forslag på årsak og konsekvens, eller få anbefalinger basert på prognoser.

Informasjonsarkitektur som kan tilpasses ulike detaljnivåer og behovene hos ulike roller

Resultater

Vi jobbet tett med GK og tekniske partnere for å finne løsninger som lot seg realisere innenfor tekniske og praktiske realiteter. Etter piloten ble løsningen kjøpt inn og skal rulles ut i større skala for flere kommuner. Parallelt med løftet på GK Cloud jobbet vi også med en lengre fremtidshorisont, med konsepter og prototyper for hvordan andre deler av GKs tjenester kunne inngå i en digital helhet. 

Vårt bidrag

  • Behovskartlegging og brukerinnsikt
  • Definere struktur og informasjonsarkitektur
  • Design av brukergrensesnitt
  • Rådgiving og konseptutvikling for videreutvikling
mina portrett
aslak portrett
anders portrett